Opheffen van een stichting of vereniging

woensdag, 25 september, 2013 om 15:03

legal_documentsSoms zit het mee, het besturen van een stichting of vereniging, soms zit het tegen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Maar soms ben je er ook gewoon klaar mee. De stichting of vereniging heeft zijn doel bereikt en kan worden opgeheven. Of je ziet er absoluut geen heil meer in, en niemand wil het overnemen…. Dan moet er dus iets gebeuren om de rechtspersoon op te heffen. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

De eerste stap is natuurlijk om tot het besluit te komen om te stoppen. Dat zal vaak een lastig proces zijn, waarin gevoelde verantwoordelijkheden botsen met nauwelijks aanwezige mogelijkheden om verder te gaan. Maar als dan eenmaal duidelijk is dat het echt niet verder kan….

Wie mag of moet dat dan besluiten? Alleen¹ het bestuur van een stichting of de ledenvergadering van een vereniging mag besluiten over het ontbinden van de stichting of vereniging. Hoe en onder welke voorwaarden staat beschreven in de statuten van de stichting of vereniging zelf. Een veelgebruikt standaardstatuut voor een stichting zegt bijvoorbeeld onder het kopje “ontbinding en vereffening”:

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel “statutenwijziging” van toepassing.

Het artikel over statutenwijziging bepaalt dan bijvoorbeeld dat het besluit door het bestuur met algemene stemmen en in aanwezigheid van alle bestuursleden (of hun vertegenwoordigers) en zonder bestuursvacatures moet worden genomen. Het hangt dus van uw eigen statuten af wie precies hoe moet besluiten tot ontbinden.

Als het besluit eenmaal is genomen moet de buitenwereld het natuurlijk ook weten. Dit betekent dat de Kamer van Koophandel moet worden ingelicht: daarvoor is hier een formulier te downloaden. Op deze manier zouden mogelijke leveranciers, afnemers of andere betrokkenen kunnen weten dat u van plan bent te stoppen. Verder moet u in uw brieven en contacten melden dat u “in liquidatie” (stichting/vereniging i.l.) bent. Andere partijen weten dan u bezig bent om te stoppen en kunnen daar dan rekening mee houden.

Nu ook de buitenwereld weet dat u wilt stoppen treedt de tweede fase van het opheffen in werking: de “vereffening”. Uw stichting of vereniging heeft misschien nog kapitaal (al dan niet in de vorm van spullen) over en dat kapitaal moet netjes worden verdeeld. Wie moet daarin wat doen? Ook dat is in principe geregeld via uw statuten. Hieronder weer een citaat uit de standaardstatuten:

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Het bestuur, dat heeft besloten tot ontbinden, moet er dus ook voor zorgen dat alles netjes wordt afgehandeld. De vereffening zelf bestaat uit het netjes afhandelen van de financiën van de stichting i.l., zoals het betalen en innen van openstaande rekeningen en het opmaken van het laatste jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening. Als uit de jaarrekening blijkt dat er nog geld over is – desnoods in de vorm van goederen – dan moet daarvoor een bestemming worden gevonden, zo veel mogelijk in lijn met de doelen van de stichting. U kunt het geld of de spullen dus niet zomaar laten staan of zomaar meenemen. Is er geld tekort, dan is er in principe sprake van een faillissement, maar daar gaan we nu maar even niet van uit. Na de vereffening moet er bij de Kamer van Koophandel een formulier worden ingeleverd waarin staat dat vereffening heeft plaatsgevonden en door wie de archieven van de nu geliquideerde stichting of vereniging worden bewaard.

Het is in alle gevallen verstandig om samen met bijvoorbeeld een notaris na te gaan of alle stappen netjes zijn doorlopen. Het vergeten van meldingen of het niet opsturen van formulieren aan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel levert alleen maar onnodige vertraging en wellicht gedoe op. In sommige gevallen kan een afgeronde vereffening weer worden heropend, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er toch nog schulden bestaan.

Subsidie van de gemeente?

Het bovenstaande is algemeen, er gelden nog aanvullende voorwaarden als je een subsidie van de gemeente Rotterdam krijgt. In de SVR 2005 (de van kracht zijnde subsidieverordening) staat dat de gemeente extra verplichtingen aan een subsidie-ontvanger kan opleggen. Die extra verplichtingen bij het opheffen van een rechtspersoon staan beschreven in de Uitvoeringsregeling Subsidieverordening Rotterdam 2005. In de Uitvoeringsregeling staat:

Artikel 10 Verdere verplichtingen subsidieontvanger
1. De subsidieontvanger brengt zijn voornemen tot:
b. opheffing, ontbinding, fusie of splitsing ten minste dertien weken voordat het definitieve besluit te dien aanzien wordt genomen ter kennis van het college.

Naast de KvK moet dus ook de subsidiegever een seintje krijgen bij plannen tot ontbinden, maar dan wel 13 weken voordat daarover een definitief besluit wordt genomen!

Ook over de vereffening wordt iets gezegd: in de SVR 2005 is in artikel 12, lid 2 opgenomen dat je “voorafgaande toestemming van het college nodig hebt met betrekking tot de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo bij ontbinding“. Omdat er gemeenschapsgeld is gebruikt voor het subsidiëren van de stichting heeft de gemeenschap – bij monde van de subsidiegever – ook wat te zeggen over het geld dat uiteindelijk overblijft.

Er komt een nieuw – eenvoudiger – subsidiereglement per 1 januari 2014, maar de verwachting is dat het bovenstaande op hoofdlijnen wel gehandhaafd zal blijven.

¹Ik laat opheffen door het Openbaar Ministerie of de Kamer van Koophandel etc. even buiten beschouwing.

28 reacties op “Opheffen van een stichting of vereniging”

 1. Kees zegt:

  Hallo,

  Onze vereninging wordt opgeheven. Is bij algemene vergadering besloten. Nu is er een aanzienelijk vermogen, waarvoor in de statuten niet is vastgesteld hoe hier mee om te gaan. Hoe dient de verdeling plaats te vinden?

  Gr,

  • Rolf zegt:

   Ha Kees, ik vind de vraag erg interessant en ga het voor je uitzoeken. Het kan zijn dat ik je eerst even mail voor nog wat extra informatie.

 2. Rolf de Jong zegt:

  Als de overheid verder niets te zeggen heeft (bijvoorbeeld door een subsidieverordening) lijkt dit het juiste antwoord via notaris.nl:

  http://www.notaris.nl/opheffing-van-een-vereniging

  Als er in de statuten niets is geregeld, gaat het geld terug naar de leden.

 3. Jolijn zegt:

  Dag Rolf,

  Stel een stichting is ontbonden en er is vereffent.
  Echter, de ontbinding is niet door de vereffenaars bij de KVK ingeschreven. De jaarlijkse kosten van inschrijving zijn steeds aan de KVK voldaan.

  Een legaat komt aan de stichting toe.
  De vraag is of de stichting juridisch gezien nog bestaat, zodat ze recht heeft op het legaat.

  Groeten, Jolijn

 4. Irda zegt:

  de vereniging wordt opgeheven , nu is het nog onduidelijk waar het geld naar toe gaat.
  Ik snap naar de leden maar een lidmaatschap is per huisnr /gezin of alleenstaand / of gezin zonder kinderen ongeacht hoeveel er wonen . Volgens bestuursleden moet het dan worden verdeeld over de leden boven de 18 . Dit vind ik raar klopt dit wel Dus gezinnen met veel kinderen krijgen dan nog meer terug als ingelegd …. terwijl de contributie 1 euro meer is per huisnummer met kinderen ongeacht hoeveel er zijn .

  • Rolf zegt:

   Beste Adri, je zou verwachten dat het op dezelfde manier gaat als waarop het geld is ingelegd. Kan me voor stellen dat er iets in de statuten staat over hoe dat geregeld moet worden. Heb je daar (of in een huishoudelijk reglement) iets terug kunnen vinden over hoe het gaat?

 5. Irda zegt:

  beste Rolf,
  In de statuten staan artikel 4 en 5 over leden boven de 18 en begunstigers . Naar mijn idee hadden we dan als bestuur ook voor de leden boven de 18 jaar ook extra contributie moeten vragen . Dit is nooit gebeurd alleen die euro extra voor gezinnen. (dus jeugdleden)En ontbinding volgens artikel 22 en 23 ,
  Ik kom er nog niet helemaal uit.

 6. hans zegt:

  Stichting bestaat 20 jaar, maar stopt met de activiteiten. De secretaris heeft zonder enig overleg met de voorzitter de stichting opgeheven. Andere mensen gaan kijken of zij ook iets kunnen organiseren en de secretaris de stichting op hun naam gezet, maar ook de gelden, die nog op de bank stonden ook aan hen overgedragen. Dit terwijl hun activiteiten niets te maken met het doel van de stichting en de opbrengsten ook niet naar die stichting zullen gaan.
  Natuurlijk ben ik als voorzitter boos, niet in de laatste plaats omdat het geld niet wordt besteed aan het oorspronkelijke doel. Wat kan ik daartegen doen? En de begunstigde vereniging?
  Bedankt voor goede raad!

 7. Siem van westen zegt:

  Goedendag,
  Onze stichting MijnZaanstreek.nl is met volledige instemming van alle bestuursleden gestopt op 28 april jl.
  We staan echter nog wel ingeschreven. De linkjes naar een formulier van de KvK werken niet.
  Hoe kom ik aan een uitschrijf-formulier?

 8. Mercy zegt:

  Goedendag,
  Wat zijn de fiscale gevolgen bij het opheffen van een vereniging als in de statuten niets vermeld staat over het batig saldo? Kan het batig saldo als startkapitaal dienen bij het oprichten van een nieuwe vereniging?

  • Juan Jonas zegt:

   Beste Mercy,

   Om op je vraag te kunnen reageren, zal ik deze in een aantal onderdelen verknippen.
   1. Het opheffen van een vereniging
   2. De fiscale gevolgen van de opheffing van een vereniging als in de statuten niets over het batig saldo vermeld staat
   3. Kan het batig saldo als startkapitaal dienen bij het oprichten van een andere vereniging?

   Ad 1:
   Over het opheffen van een (stichting of) vereniging heb je in de twee blogs hierover gelezen. Hier wordt verder naar deze twee blogs verwezen.

   Ad 2:
   Bij het opheffen van een vereniging kunnen fiscale gevolgen om de hoek komen kijken. Dit kan doordat de vereniging na de oprichting door de belastingdienst belastingplichtig werd verklaard (omzetbelasting), of omdat ze als werkgever optreedt (een onderneming runt) en daardoor mogelijk loonbelasting en andere belastingen en sociale premies moet afdragen. Deze gevallen zullen zich bij een kleinere vereniging (met beperkte rechtsbevoegdheid) niet zo gauw voordoen. Wel eventueel bij een grotere vereniging die bij notariële akte is opgericht en daardoor ook volledig rechtsbevoegdheid (rechten en plichten) heeft.
   Over een batig saldo na opheffing ben je als vereniging dus niet per definitie belasting verschuldigd. Maar je dient je in voorkomende gevallen altijd af te vragen en na te gaan hoe het hiermee zit. Als men erg twijfelt kan hierover gewoon met de belastingdienst en/of de notaris contact opgenomen worden.

   Ad 3:
   Als in de statuten de bestemming van het batig saldo niet is bepaald, dan zullen gewoonlijk de leden daar aanspraak op kunnen maken. Maar de algemene ledenvergadering (ALV) kan ook in een besluit het batig saldo een andere bestemming geven. Zo kan besloten worden het batig saldo te bestemmen voor andere doeleinden. Deze mogen niet strijdig zijn met de wet.
   Het batig saldo kan dus bestemd worden om als startkapitaal voor het oprichten van een nieuwe vereniging. Een nieuwe vereniging weliswaar, waarvan de doelstelling niet strijdig zijn met de wet of openbare orde.

 9. Stephany zegt:

  Ik ben bestuurslid (secretaris) van een stichting. Wegens onderlinge conflicten wil ik mijn aandeel opzeggen.
  Hoe doe ik dit het beste en wat is er voor nodig.

 10. Juan Jonas zegt:

  Beste Stephany,

  Ik geef een praktische reactie op jouw vraag.De wet noemt de wijzen waarop het lidmaatschap van een bestuur eindigt. Deze worden ook in de statuten van een vereniging of stichting opgenomen. Eén van de wijzen waarop het bestuurslidmaatschap van de stichting eindigt is door een brief van het bestuurslid aan het bestuur waarin het bestuurslid zijn lidmaatschap van het bestuur opzegt.
  Als er in de statuten of het huishoudelijk reglement van de stichting geen nadere voorwaarden omtrent deze wijze van beëindigen van het bestuurslidmaatschap zijn gesteld, dan kun je op deze wijze je ontslag indienen. Neem daarbij een redelijke termijn, bij voorbeeld 14 dagen, een maand, in acht. Zorg er verder voor dat je lopende zaken die aan jou ter afhandeling toevertrouwd waren, goed afrondt. En vergeet vooral niet je als bestuurslid uit de registers van de Kamer van Koophandel te laten uitschrijven. Anders blijf je mede aansprakelijk tegenover derden voor bestuurshandelingen van he bestuur.

  Als je twijfelt over het opzeggen van je bestuurslidmaatschap, omdat er grote belangen op de achtergrond meespelen door het onderlinge conflict, kun je beter het Juridisch Loket, de Kamer van Koophandel of de Notaris raadplegen.

 11. hans zegt:

  Ik heb een vraag over de vereffening van een stichting: weet iemand hoe wordt omgegaan met personeel tijdens de vereffening?

  Kan er uberhaubt vereffend worden als er (nog) personeel in dienst is?

  Enorm bedankt voor jullie reactie?

  Hans

  • Juan Jonas zegt:

   Beste Hans,

   Je vragen zijn als volgt:
   “ Ik heb een vraag over de vereffening van een stichting: weet iemand hoe wordt omgegaan met personeel tijdens de vereffening?
   Kan er uberhaubt vereffend worden als er (nog) personeel in dienst is?”

   Als je stichting personeel in loondienst heeft, moet ze het gewoon volgens de regels van het Arbeidsrecht c.q. de individuele arbeidsovereenkomsten en de geldende cao behandeld worden. Dit geldt ook voor het nog aanwezige personeel tijdens de liquidatie/vereffening.
   Kan er uberhaubt vereffend worden als er (nog) personeel in dienst is?” Aan de vereffening gaat een heel traject vooraf. De vereffening is dan het eindstation. Als er nog personeel over bij de vereffening, dan wordt dit ingezet ten behoeve van de vereffening. Maar ik kan mij (praktisch) niet voorstellen dat het voltallig personeel tijdens de vereffening nog is in (loon)dienst van de stichting,

   Als je vragen niet hypothetisch zijn, maar betrekking hebben op een reële situatie, kun je beter contact opnemen met een praktijk arbeidsjurist.

 12. Melissa zegt:

  Hallo,

  Al jaren ben ik secretaris binnen een stichting. Nu zijn we sinds nov 2015 met een bijna nieuw bestuur. Waaronder ook een nieuwe penningmeester. Het was nogal een zooitje de financiën. Nu hebben we alles goed en wel op de rit, maar zijn we met het nieuwe bestuur tot de conclusie gekomen er eigenlijk mee te willen stoppen. Maar waar moeten we in hemels naam beginnen. Ik ben al weken van alles op internet aan het lezen, maar vind veel gewoon onduidelijk! Hopelijk kan iemand mij hier verder helpen.

  Groeten.

 13. Hans zegt:

  Hallo,

  Binnen onze vereniging zijn er leden die de vereniging willen opheffen. Nu wordt er gezegd dat wettelijk is bepaald dat er 2/3 meerderheid moet zijn van stemmen voor het opheffen van de vereniging. Ik kan deze wettelijke eis echter nergens terugvinden. Wil/kan iemand dit toelichten? Is een meerder van stemmen niet voldoende?

  mvg,
  Hans

  • Juan Jonas zegt:

   Opheffen van een stichting of vereniging.

   Vraag van Hans, verenigingsbestuurder?:

   “Binnen onze vereniging zijn er leden die de vereniging willen opheffen. Nu wordt er gezegd dat wettelijk is bepaald dat er 2/3 meerderheid moet zijn van stemmen voor het opheffen van de vereniging. Ik kan deze wettelijke eis echter nergens terugvinden. Wil/kan iemand dit toelichten? Is een meerder van stemmen niet voldoende?”

   Beste Hans,
   De wet (Burgerlijk Wetboek, Boek 2) kent een aantal wijzen waarop de vereniging eindigt, dus juridisch kan ophouden te bestaan. Een van die wijzen is ontbinding door een besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hiervoor is een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen op de ALV vereist. Je zegt dat je deze eis nergens in de wet kunt terug vinden. Dit kun je lezen en afleiden uit art. 2:42 lid 4 jo. art. 2:19 lid 1, onder a BW. Deze artikelen zijn bij mijn weten niet uit de wet geschrapt.
   Je vraagt ook of een meerder (je bedoelt natuurlijk: ‘gewone’ meerderheid) van stemmen niet voldoende is? De wet laat de vereniging de vrijheid via de statuten veel zelf te regelen. Zo ook de wijze van beëindigen/opheffen van de vereniging. Maar aan het besluit tot ontbinding is de eis van 2/3 meerderheid verbonden. Ik denk dus niet dat je in het geval van ontbinding, in de statuten hiervan kunt afwijken. Maar kijk altijd wat er in de verenigingsstatuten over het opheffen van je vereniging staat, zou ik zeggen. Succes.

   Juan Jonas
   Redactielid Onsalexander.nl
   juan@onsalexander.nl

 14. Sathanama zegt:

  Hallo,
  enthousiast ben ik met een aantal personen een stichting begonnen. Helaas ben ik uiteindelijk al een tijd de enige bestuurder. de stichting zou ik graag willen opheffen. Dien ik dat te doen via de notaris aangezien ik de enige bestuurder ben?

  groet,
  Sathanama

 15. Juan zegt:

  Beste Sathanama,

  De wijzen van beëindiging van een stichting staan in de wet genoemd.
  Daarnaast kan in de statuten van de stichting zijn opgenomen hoe de stichting te beëindigen. Ook in geval van een enig bestuurder.
  Het is dus raadzaam de statuten van je stichting op dit punt goed door te lezen.
  Je kunt vervolgens (inderdaad) contact opnemen met de notaris (bij voorkeur die de oprichtingsakte van de stichting heeft gepasseerd).
  Dan heb je meteen het juiste antwoord op de vraag hoe je moet handelen om de stichting op een juridisch juiste wijze op te heffen.

  Ik hoop je hierdoor van dienst te zijn geweest.

 16. Ronald zegt:

  Ik maak deel uit van een bestuur van een vereniging. Het hoofdartikel heb ik gelezen en kan vaststellen dat wij als bestuur op de juiste wijze de vereniging hebben doen beëindigen. Ook de kvk hebben we met de juiste formulieren in kennis gesteld. Voor ons staat er nog een vraag open.
  Bij oprichting van de vereniging is ooit een notariële akte opgemaakt. Tussentijds is die ooit nog herzien en opgemaakt door een notaris. Daarnaast zijn er natuurlijk statuten van de vereniging. Moeten wij nu nog een notaris bezoeken om de opgemaakte notariële akte ongedaan te maken c.q van een kenmerk te laten voorzien inzake de beëindiging van de vereniging?

 17. Juan Jonas zegt:

  Beste Ronald,

  Jouw reactie en vraagt is als volgt:

  Reactie: (cursief van mij)
  Ik maak deel uit van een bestuur van een vereniging. Het hoofdartikel heb ik gelezen en kan vaststellen dat wij als bestuur op de juiste wijze de vereniging hebben doen beëindigen. Ook de KvK hebben we met de juiste formulieren in kennis gesteld. Voor ons staat er nog een vraag open.
  Bij oprichting van de vereniging is ooit een notariële akte opgemaakt. Tussentijds is die ooit nog herzien en opgemaakt door een notaris. Daarnaast zijn er natuurlijk statuten van de vereniging. Moeten wij nu nog een notaris bezoeken om de opgemaakte notariële akte ongedaan te maken c.q. van een kenmerk te laten voorzien inzake de beëindiging van de vereniging?

  Ik ga hierbij kort in op je reactie en vraag. Mijn reactie zal kort zijn, omdat ik niet alle feiten, zoals de inhoud (statuten) van de notariële acte van oprichting van de vereniging en de herziening daarvan, van de casus ken. Deze kunnen onder meer bepalend zijn voor het antwoord op je vraag:
  “Moeten wij nu nog een notaris bezoeken om de opgemaakte notariële akte ongedaan te maken c.q. van een kenmerk te laten voorzien inzake de beëindiging van de vereniging?”

  In het hoofdartikel over de opheffing van een stichting of vereniging en de reacties daarop heb je kunnen lezen op welke wijze je een vereniging in het algemeen kunt opheffen. Maar in voorkomende gevallen zijn altijd, met uitzondering van dwingende wettelijke regels, de statuten, de feiten en omstandigheden van de casus bepalend voor hoe juridisch juist te handelen bij het opheffen van de vereniging.
  Dus lees de statuten van je vereniging, het huishoudelijk reglement en eventuele bepalingen in beide documenten met betrekking het opheffen van de vereniging goed door. Het kan daarna zinvol zijn ook contact te zoeken met de notaris. Benader bij voorbaat de notaris, die betrokken was bij de tussentijdse herziening van de notariële acte (de statuten?) indien dat mogelijk is.

  Ik hoop je hierdoor te hebben geïnformeerd.

  Juan Jonas,
  Redactie OnsAlexander
  juan@onsalexander.nl

 18. Jan zegt:

  Wij hebben onze Stichting bij Bestuursvergadering
  Opgeheven met de benodigde meerderheid.
  En een vereffenaar aangesteld, genotuleerd.
  Mijn vraag kan je dat nog terug draaien?

  • Juan Jonas zegt:

   Beste Jan,

   Ik ga ervan uit dat er geen feiten of omstandigheden zijn die maken dat het besluit tot opheffing van je stichting en de aanstelling van een vereffenaar tegen de statuten van de stichting of de wet zijn. Dan is de stichting op de juiste manier beëindigd en een vereffenaar aangesteld.
   Ik vraag me wel af waarom het door het stichtingsbestuur in meerderheid genomen besluit moet worden teruggedraaid? Daar kunnen wel redenen voor zijn. Maar niet zonder meer.

   Een (stichtings-)bestuur kan altijd op een eerder genomen besluit terug komen, mits de gevolgen daarvan belangen van derden niet schaden. Is bij voorbeeld het opheffingsbesluit en de benoeming van een vereffenaar reeds bij de Kamer van Koophandel gemeld en in de registers opgenomen, dan wordt terugdraaien wat lastiger.

   Kortom, als het opheffingsbesluit en het aanstellen van een vereffenaar nog niet wereldkundig is gemaakt, dus nog een interne aangelegenheid is, dan lijkt het mij dat dit besluit teruggedraaid kan worden. Maar dan voordat het besluit naar buiten is gebracht en derden ernaar hebben gehandeld. Anders moet de stichting met eventuele aanspraken van derden rekening houden. En dat kan lastig zijn.

   Ik raad je wel aan, om er zeker van te zijn, het Juridisch loket of de notaris te raadplegen.

   Succes,
   Juan Jonas
   Redactie OnsAlexander

 19. Ron zegt:

  Onze stichting heeft een tweekoppig bestuur. De ene bestuurder wil er mee doorgaan, de ander wil per se stoppen. We zitten nu in een impasse. Wat te doen?

 20. Juan Jonas zegt:

  Beste Ron,

  Het is mij niet duidelijk waar het ‘doorgaan’ en het ‘stoppen’ precies over gaan.
  Gaat het over (het beëindigen/voortzetten van) de stichting of het bestuurslidmaatschap?

  Gaat het over het bestuurslidmaatschap dan is het simpel. Elk bestuurslid kan zijn lidmaatschap van het bestuur op elk moment opzeggen/beëindigen, tenzij de statuten anders bepalen. En elk bestuurslid kan in principe zo lang doorgaan als zijn zittingstermijn duurt (denk hierbij aan de lijst van aftreden). Maar hier zal het niet over gaan, denk ik .

  Ik denk dat de impasse eerder het al dan niet beëindigen/voortzetten van de stichting zelf betreft. Als mijn veronderstelling juist is, dan is het zaak allereerst na te gaan of de statuten/huishoudelijke reglementen in deze situatie voorzien, en zo ja, hoe dan te handelen.
  Het kan zijn dat de statuten niet in deze situatie voorzien, terwijl in de statuten wel opgenomen kan zijn dat “één overgebleven bestuurslid een rechtsgeldig bestuur kan vormen”. Als dergelijke regel in de statuten voorkomt, kan het bestuurslid dat wil doorgaan, aanblijven. Het bestuurslid dat perse wil stoppen , mag op de voorgeschreven wijze vertrekken.
  Het verdient dan wel aanbeveling dan het enig dàn overgebleven bestuurslid het bestuur zo spoedig mogelijk aanvult.

  Kom je er niet uit, raadpleeg dan het Juridisch loket of de notaris.

  Succes.

  Juan Jonas
  Redactie OnsAlexander
  juan@onsalexander.nl


Reageer op Kees