De Subsidieverordening 2014

dinsdag, 10 februari, 2015 om 00:29

Subsidieverordening gemeente Rotterdam
SVR 2014 en SVR 2005 vergeleken.

Sinds januari 2014 geldt een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling. Dit is de Subsidieverordening Rotterddam 2014, SVR 2014. De SVR 2014 vervangt de SVR 2005, die tot januari 2014 van kracht was. De praktijk vond de SVR 2005 onnodig ingewikkeld en moeilijk hanteerbaar. Er was een roep uit het werkveld, doorgaans van vrijwilligers(organisaties) om vereenvoudiging van het subsidieregime.
De grote vraag is, of de SVR 2014 de verwachte verbetering, vereenvoudiging van het subsidieregime heeft gebracht?

De Subsidieverordening
De subsidieverordening is het wettelijke kader waarbinnen het verstrekken van financiële middelen door de overheid aan particulieren (zowel rechtspersonen als natuurlijk personen) voor het ontplooien van activiteiten zich afspeelt. Overheid is in dit geval de lokale overheid, de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam pleegt haar subsidieverordening om de zoveel tijd aan te passen. Redenen om een verordening aan te passen kunnen zijn: veranderde wetgeving, beleid, bestuurlijke – of maatschappelijke verhoudingen en eisen van de praktijk. Zo is in 2005 de SVR 2005 in de plaats van VAS 2001 gekomen. En sinds januari 2014 is niet langer de SVR 2005, maar de SVR 2014 van kracht. Bij iedere nieuwe  subsidieverordening wordt vooral gestreefd naar vereenvoudiging van de subsidieregeling.
Een vergelijking van de SVR 2005 met haar voorganger kan hier achterwege blijven. Beide regelingen behoren nu immers tot de historie. Het gaat nu om de winst van de SVR 2014 ten opzichte van de SVR 2005.

De SVR2005 was ten opzichte van de VAS 2001 een totaal nieuwe subsidieregeling. Deze subsidieregeling bleek gaandeweg haar bestaan in praktijk niet te voldoen. Vooral subsidieaanvragers vonden haar ingewikkeld te hanteren: onder andere veel papierwerk en zware druk op de verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger. Deze zal maar een kleine vrijwilligersorganisatie of een actieve bewoner zijn! De roep om vereenvoudiging vanuit de praktijk werd steeds luider (1). Een reactie van zijde van de gemeente kon niet uitblijven. Beleidsmakers, ambtenaren en de politiek kwamen in beweging. Het resultaat werd de SVR 2014, die de knelpunten van de SVR 2005 in de praktijk moest wegnemen.

Wijzigingen, verbeterpunten
De belangrijkste wijzigingen in de huidige subsidieverordening SVR 2014 ten opzichte van de vorige, de SVR 2005, houden verband met (2):

- De subsidievormen
– De vermindering van de administratieve lastendruk
– De controle

De subsidievormen in de SVR 2005 waren de incidentele -, de structurele -, de exploitatie-, de investerings-, de prestatie- en de budgetsubsidie. Van al deze subsidievormen en begrippen zijn alleen de incidentele – en de structurele subsidie, weliswaar onder een andere naam, namelijk eenmalige subsidie en jaarlijkse subsidie, in de SVR 2014 terug te vinden.

In de SVR 2005 drukte op de subsidieontvanger een zware administratieve lastendruk. Zowel bij de aanvraag van de subsidie als bij de achteraf verantwoording van de ontvangen subsidie had men te kampen met een enorme administratieve rompslomp en bureaucratie. De administratieve lastendruk is voor de subsidieontvanger in de SVR 2014 sterk verminderd. Dit was trouwens een uitgangspunt van deze nieuwe subsidieverordening, naast de leesbaarheid en de uitvoerbaarheid.

Tegenover de vereenvoudiging van de subsidieregels en een versoepeling van het verantwoordingsregime voor kleinere subsidies en de mogelijkheid voor maatwerk staat een stevige controle vooraf. Dit is onder andere te merken aan de uitgebreide weigeringsgronden die de subsidieverstrekker ter beschikking heeft. Daarnaast heeft de subsidieontvanger zelf een eigen verantwoordelijkheid. De subsidieontvanger dient zelf actief met de subsidieverstrekker contact op te nemen, wanneer doelstellingen niet of niet geheel worden gehaald. De subsidieverstrekker (gemeente, gebiedscommissie) heeft de mogelijkheid zelfs na vaststelling van een subsidie alsnog aanvullende stukken op te vragen bij de subsidieontvanger. Als dan blijkt dat niet aan de subsidievoorwaarden en of verplichtingen is voldaan, kan de vaststellingsbeschikking achteraf worden ingetrokken en het bedrag worden teruggevorderd.

De hierboven aangehaalde wijzigingen geven tevens de beoogde verbeteringen in de SVR 2014 ten opzichte van de SVR 2005 aan. Hierdoor is getracht oplossingen voor de knelpunten in het functioneren van de oude SVR in de praktijk te vinden. Als men kijkt naar de verbeterpunten in de SVR 2014, dan zou de conclusie kunnen luiden dat men in die opzet is geslaagd. Een evaluatie van de praktijk van de SVR 2014 na verloop van tijd, kan hierover een beter oordeel geven.

door Juan

(1) Zo is in 2011 vanuit het vrijwilligerswerkveld “Regelgeving Ontwaaiert!, Onderzoek naar regelgeving in het Rotterdamse vrijwilligerswerk, inZ, 2011″, met aanbevelingen over o.m vereenvoudiging van de subsidieregeling, tijdens een conferentie in het stadhuis aan de wethouder aangeboden
(2) SVR 2005; (Artikelgewijze) Toelichting bij de Subsidieverordening 2005;
SVR 2014; (Artikelgewijze) Toelichting Subsidieverordening 2014.

Reageer